Vanliga frågor

Här presenteras svaren på de frågor vi tror är vanligt förekommande. Hittar du inte svaret på just din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.

Hur väljer Förvaltaren nivåer för husen?

– Vi gör en sammanvägning av husens tekniska status, möjligheten att kunna erbjuda ett varierat boende i stadsdelen, potentialen för energieffektivisering och ekonomisk lönsamhet för bolaget. Som fastighetsägare har Förvaltaren ett stort ansvar för att fastigheterna lever upp till lagar och regler.

Hur finansierar Förvaltaren utgiften vid renovering?

– Förvaltaren finansierar normalt den största delen av renoveringen som investering och resten som underhåll, det vill säga en utgift som vi inte tar betalt för. Det innebär att Förvaltaren inte tjänar på att genomföra renoveringar utan vi gör det för att fastigheterna behöver det.

Vilken hyresnivå har Förvaltaren i dag?

– Förvaltaren är inte marknadsledande avseende hyror jämfört med andra fastighetsbolag varken före eller efter genomförda renoveringar. Förvaltarens hyresrätter har överlag en av de lägsta hyresnivåerna i norra Storstockholm. Bolaget har klarat detta tack vare ambitiösa effektiviseringar – vilket även skapat utrymme för underhåll på cirka 200 mkr årligen.

Hur sätts en ny hyra efter renovering?

– Först identifierar Förvaltaren ett renoveringsbehov. Idéer och synpunkter för diskussion kring renoveringen samlas sedan in tillsammans med en utvald samrådsgrupp. Samrådsgruppen består av hyresgäster boende i den aktuell fastigheten, såväl som representanter från Hyresgästföreningen.

När samrådet är genomfört startar hyresförhandlingar mellan Förvaltaren och Hyresgästföreningen, som företräder hyresgästkollektivet, för att nå en överenskommelse om hyresnivån efter renovering.*

Om parterna inte kan komma överens låter Förvaltaren Hyresnämnden pröva om hyresnivån är rimlig utifrån den så kallade bruksvärdesprincipen**. Detta sker genom att nämnden besiktigar och hyressätter renoverade lägenheter.

Vad händer om en hyresgäst inte kan betala den nya hyran?

– När det kommer till renoveringar jobbar Förvaltaren med olika nivåer, vilket gör det lättare att säkerställa att hyresgästen kan bo kvar efter en renovering. Om hyresgästen trots det har problem med att betala den nya hyran, ser vi tillsammans över eventuella möjligheter till ett alternativt boende hos Förvaltaren.

Hur kommunicerar ni med hyresgästerna vid renovering?

– Förvaltaren har ett projektledningssystem med en tydlig process där en första information och dialog normalt sker cirka tre år före planerad renovering. Med en tidig dialog finns det också tid att ta hand om enskilda hyresgästers enskilda behov och önskemål. I ett normalt projekt sträcker sig kommunikationen över 4-5 år.

* Förvaltarens projektgrupp för ombyggnationen är inte delaktig i förhandlingen kring hyressättningen. Förhandlingarna utförs av andra instanser inom Förvaltaren tillsammans med Hyresgästföreningen centralt samt med representanter från hyresgästföreningen lokalt.

** Bruksvärdeshyran avgörs av fastighetens och lägenheternas standard, skick och läge, möjlighet till parkering eller garageplats,  kommunikationer med buss, tåg och tunnelbana, närhet till handel och service och områdets allmänna attraktivitet.