Elektroniskt lås

Vi byter successivt till elektroniska låssystem i våra fastigheter. Portar, cykelrum, barnvagnsrum, tvättstugor och andra utrymmen öppnas då med en passerbricka istället för en vanlig nyckel.

I de fastigheter som har gamla låssystem är portarna öppna dagtid och det händer ibland att nycklar och portkoder kommer ut till obehöriga. Den stora fördelen med elektroniska lås är säkerheten och tryggheten. Tappar man sin passerbricka är det enkelt att spärra brickan som då blir obrukbar på en gång. För att spärra brickan kontaktar du kundtjänst. 

Bokning av tvättstugor och andra utrymmen

Det elektroniska låssystemet kan kombineras med ett bokningssystem för tvättstugor och andra gemensamhetsutrymmen som till exempel träfflokaler. Tvättid bokas med brickan via bokningstavlan i tvättstugan eller via vår webbplats. Endast den som bokat tvättid kommer in i tvättstugan under tvättiden.

Hantering av personuppgifter

Varje hushåll får normalt tre brickor. Brickorna är knutna till lägenheten, inte till någon enskild person. När passerbrickan aktiveras mot en läsare skapas så kallade ”loggar” i vårt datasystem. Loggen innehåller uppgift om vilken dörr, vilket klockslag och vilken lägenhet som brickan tillhör.

Loggarna får enligt Datainspektionens riktlinjer lagras högst två veckor och rensas därefter bort. Under de två veckorna får informationen användas på följande sätt:

  • För att vidta åtgärder mot störningar enligt hyreslagen.
  • För att undersöka tekniska fel av nyckelsystemet.
  • För att lämna ut information till polisen i samband med en brottsutredning

Vi ansvarar för att personuppgifterna inte används på ett felaktigt eller otillåtet sätt. Endast personal på vår Bosociala enhet och systemansvarig på IT-enheten har möjlighet att ta del av loggningen. 

Vissa fastigheter har digitala informationstavlor/namntavlor. Hyresgästens namn på tavlan loggas inte ihop med passerbrickan.

Registerutdrag

Du som är hyresgäst  har alltid rätt att få ut ett registerutdrag över vad som finns registrerat om dig i vårt datasystem.