Finans

Förvaltaren har en diverserad finansieringsstruktur med upplåning i både kapital- och bankmarknaden. Dessutom har vi stora reserver i form av outnyttjade krediter.

Vid årsskiftet 2016–2017 uppgick Förvaltarens låneportfölj till 2 940 mkr och belåningsgraden uppgick till cirka 20 %.

Förfallostruktur 2016-12-31

Kapitalbindning  
 Lån mkr   
 Löften  
 Tot förfall** mkr 
 Andel förfall (%)
Mindre än 1 år  1 300*   0  100  3
1–3 år 1 140  750  1 890  61
3–5 år 500  600  1 100  36
5–7 år  0  0  0  0
7–10 år  0  0  0  0
Total volym  2 940  1 350  3 090  100


*Varav 1 200 mkr avser certifikatsprogram
**Avser lån exklusive certifikat plus lånelöften

Finanspolicy

Finansverksamheten styrs av en finanspolicy som styrelsen årligen fastställer. Policyns syfte är att säkerställa Förvaltarens finansieringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt. Finanspolicyn klargör de mandat och limiter som ligger till grund för hanteringen av de finansiella riskerna.

Motpartsrisk – Uppfyllt

Enbart samarbete med kreditinstitut med hög rating samt maximalt 2 400 mkr, dock max 70 procent av utestående derivatkontrakt med en och samma motpart

Refinansieringsrisk – Uppfyllt

Andel lån med förfall inom 12 månader, med hänsyn taget till bekräftade löften, får inte överstiga 30 procent.

Likviditetsrisk – Uppfyllt

Likviditeten bör motsvara kommande tre månaders nettoutbetalningar.

Kapitalbindning – Uppfyllt

Genomsnittlig kapitalbindning med hänsyn taget till kreditlöften ska inte understiga 2 år.

Derivatvolym ej överstiger lånevolym – Uppfyllt

Maxvolym nettoexponering för totalt utestående derivataffärer får max motsvara låneportföljens volym.

Valutarisk – Uppfyllt

Euroexponering får maximalt uppgå till 2 MEUR och endast avse säkerhetsåtagande rörande upphandling av el.