Hyresgäst hos Förvaltaren samt sökande med erbjudande

Erbjudande om bostad

När du blir erbjuden en bostad hos Förvaltaren behöver vi behandla ytterligare uppgifter om dig, utöver de som du angett vid registreringen som sökande. Det gäller exempelvis uppgifter om din ekonomi, din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Därför gör vi en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag, Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner som du lämnar till oss.

Om du har en förvaltare, god man, eller annan kontaktperson behöver vi även behandla de uppgifterna. Ändamålet med behandlingen är att administrera din ansökan och kontrollera att du som sökande uppfyller de krav som Förvaltaren ställer. Den lagliga grunden för behandlingen är att avtal ska träffas mellan parterna.

Under hyresförhållandet med Förvaltaren

När du blir hyresgäst hos Förvaltaren och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi bland annat dina uppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar hyresinbetalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar, när vi hanterar felanmälan eller synpunkter samt när vi skickar information till dig som du behöver för ditt boende.

Förvaltaren kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att uppgifterna är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig, samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för Förvaltarens berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt att behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra produkter som du kan ha nytta av i hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag, elbolag och liknande bolag.

Förvaltaren behandlar också dina personuppgifter när så behövs för att säkerställa att dina rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet fullföljs. Det kan vi behöva göra om det exempelvis förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Förvaltaren behandlar också dina personuppgifter för att säkerställa att det är du som kontraktsinnehavare som bor i lägenheten. Vi kan även behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Den lagliga grunden för behandling är i de flesta fall hyresavtalet mellan parterna, även intresseavvägning finns som laglig grund, exempelvis för kontaktuppgifter till anhöriga.

Förvaltaren sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte går att koppla uppgifterna till dig. Information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter som hyresgäst kan du få på begäran. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@forvaltaren.se.