Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Fastighets AB Förvaltaren värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Det gäller såväl för behandling av personuppgifter avseende kunder och leverantörer med relation till bolaget, som för medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos bolaget.

Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även veta vilka rättigheter du har i samband med att vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en levande person. Förvaltaren behandlar personuppgifter om dig när du nyttjar någon av de tjänster som bolaget tillhandahåller. Förvaltaren behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

Fastighets AB Förvaltaren (nedan ”Förvaltaren”) 556050-2683

Förvaltaren är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av dina personuppgifter. Förvaltaren är även personuppgiftsansvarig för den behandling som ett annat företag utför på Förvaltarens uppdrag. Det kan exempelvis gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, eller ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som levererar något av Förvaltarens IT-system. 

Förvaltaren har avtal med dessa företag (så kallade personuppgiftsbiträden). Avtalen säkerställer att företagen inte sprider eller missbrukar informationen. I samband med att Förvaltarens samlar in dina personuppgifter får du information om vilka andra företag som kan få ta del av dina personuppgifter.

Förvaltaren ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett lagligt sätt. Det är även till Förvaltaren som du vänder dig för att göra gällande de rättigheter som du har kopplat till behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Det är viktigt att du känner dig trygg i Förvaltarens behandling av dina personuppgifter och att du vet vilka rättigheter du har som registrerad.

Du har rätt att få information om Förvaltarens behandling av dina personuppgifter och få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. För ett registerutdrag kontakta dataskydd@forvaltaren.se alternativt kontakta vår kundtjänst (https://www.forvaltaren.se/artikel/kontaktsidor för information om öppettider)

Du har också rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade. Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. För rättning eller radering kontakta dataskydd@forvaltaren.se alternativt kontakta vår kundtjänst (https://www.forvaltaren.se/artikel/kontaktsidor för information om öppettider) 

I vissa fall har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett format som möjliggör ett överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Under vissa förutsättningar kan du invända mot bolagens behandling av dina personuppgifter. För information kring detta kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@forvaltaren.se.

Har du några övriga frågor om hur Förvaltaren behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@forvaltaren.se.

Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag kan du vända dig till dataskyddsombudet eller till Integritetsskyddsmyndigheten/Datainspektionen datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.

Förvaltaren sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig, samt så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan.

Skydd av dina personuppgifter

All behandling av dina personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av de rättsregler som följer av EU:s dataskyddsförordning och annan gällande lagstiftning på området. Bolagen följer även Sundbybergs stads informationssäkerhetspolicy. För att uppnå ett komplett integritetsskydd har bolagen i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik.

Förvaltaren är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och som sådant omfattas bolaget även av offentlighetsprincipen. Det betyder att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Dina personuppgifter kan därför utgöra en del av bolagets allmänna handlingar. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår gallringsplan. Bolaget kan få en begäran om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Bolaget lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Före ett utlämnande genomförs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer Förvaltaren att sådan överföring är laglig.

Läs mer om vad som gäller dig

Sökande hos Förvaltaren
Hyresgäst hos Förvaltaren samt sökande med erbjudande
Hyr p-plats eller förråd hos Förvaltaren
Samarbetspartner och entreprenörer
Arbetssökande