Miljöansvar

Som fastighetsägare har vi ett viktigt ansvar, både i det stora och i det lilla. Framför allt arbetar vi med att minska förbrukningen av värme och el, förbättra avfallshanteringen och att minska farliga ämnen i våra byggnader.

Förvaltaren är miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14 001 sedan 2002. Certifikatet är ett kvitto på att vi har ordning och reda i miljöarbetet och att det finns en tydlig plan för ständiga förbättringar.

Tuffa mål för klimat och energi

Förvaltarens övergripande miljömål är att bolagets verksamhet ska vara helt klimatneutral senast år 2020. Vårt mål är att varje år minska den sammanlagda energiförbrukningen. År 2020 ska energianvändningen (värme och kyla) respektive elanvändningen ha minskat med 30 procent gentemot 1995 års värden.

För att uppnå målet justeras och upprustas värmesystemen i våra fastigheter. Vi kontrollerar undercentraler och byter fönster vid behov. Samtliga fastigheter energideklareras och en plan för åtgärder för att minska energiförbrukningen tas fram för varje enskild byggnad. Vid större ombyggnationer siktar vi på att reducera fastighetens energianvändning med minst 50 procent. Detta finns specificerat i våra byggriktlinjer.

Efter att ha utfört en inventering av elmätare inom samtliga fastigheter genomför vi nu en rad förbättringar enligt mål och handlingsplaner. Vid ombyggnationer strävar vi efter att införa individuell mätning och debitering för att minska elförbrukningen.

Krav i upphandling och inköp

Genom att ställa krav vid upphandlingar och inköp kan vi påverka leverantörer och entreprenörer. Vi ställer tydliga energikrav på våra entreprenörer. Samtliga stora entreprenörer ska använda miljöbättre fordon i uppdrag hos Förvaltaren.

Förbättrad avfallshantering

Nästan alla våra bostadsfastigheter har idag fastighetsnära källsortering – och vi arbetar ståndigt för att förbättra och underlätta avfallshanteringen ytterligare. Bland annat genom att utöka fraktioner vid fastigheterna och att erbjuda den så kallade Grovsopsturnén – en mobil grovsopsinsamling i samarbete med kommunen. Vårt mål är att minst 80 procent av hushållen ska anse sig ha tillgång till tillfredsställande insamlingssystem för hushållsavfall år 2018.

Farliga ämnen i byggnader

Vi har en plan för att mäta radon i samtliga bostadsfastigheter samt sanera samtliga byggnader på PCB. Vi ser också till så att asbest och övriga farliga ämnen saneras vid fastighetsunderhåll och tas omhand på ett korrekt sätt. Vi arbetar med systemet Byggvarubedömningen som hjälper oss att miljöbedöma och hålla koll på vårt byggmaterial.

Tacksamma för förslag

Du som bor hos oss har också en möjlighet och ett ansvar att vara med och bidra till en bättre miljö, och vi hoppas att du vill hjälpa till. Det handlar inte bara om att spara energi och sortera avfall i din vardag. När du ser eventuella fel och brister i husen som påverkar energianvändningen är vi tacksamma om du anmäler det till oss. Då får vi chans att åtgärda det, och vi vill väldigt gärna ha dina förslag på hur vi kan bli ännu bättre. 

Kontakta oss

Har du frågor eller förslag kring vårt miljöarbete? Hör av dig till vår miljösamordnare eller vår energispecialist, du når dem via 08-706 90 00 eller info@forvaltaren.se.