Hållbarhetspolicy

Utgångspunkten för Förvaltarens miljöarbete är gällande lagstiftning samt Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy.

Sundbybergs stadshus AB och dess bolag – däribland Förvaltaren – vill erbjuda sunda, trivsamma, moderna bostäder och lokaler samt ett stadsnät av hög kvalitet genom att förvaltning, underhåll, nybyggnation och annan verksamhet sker på ett miljöanpassat sätt.

Koncernen ska vara en del av det ekologiskt hållbara samhället Sundbybergs stad. Miljö- och klimatperspektiv ska finnas med i alla beslut, från planering till genomförande och uppföljning. Målet är en klimatneutral verksamhet.

Förhållningssätt i miljöfrågor

  • Ständigt övervaka och följa upp bolagets miljöpåverkan och ständigt förbättra prestationen.
  • Följa miljölagar och andra krav som berör bolaget samt föra en dialog och ta hänsyn till andra intressenters krav på verksamheten. Lagstiftningens miljökrav utgör minimikrav för de åtgärder bolaget genomför.
  • Minska förbrukningen av energi, vatten och övriga naturresurser genom effektiviseringar och användning av ny teknik. Förnybara resurser ska vara förstahandsvalet.
  • Ställa tydliga och relevanta miljökrav vid upphandling av varor och tjänster samt prioritera miljömärkta produkter vid inköp.
  • Informera, utbilda och stimulera kunder och medarbetare till engagemang och medvetenhet i miljöfrågor samt skapa förutsättningar för att de ska kunna agera miljöanpassat och därmed bidra till ett resurseffektivt kretslopp.
  • Skapa förutsättningar för giftfria och resurssnåla kretslopp genom effektiv avfallshantering, minskad kemikaliehantering och val av miljöanpassade byggnadsmaterial.
  • Minska miljöbelastningen från bolagets och avtalspartners transporter genom att effektivisera och ställa om till fossilfria drivmedel.

Hållbarhet – mycket mer än miljö

Förvaltaren ska äga, förvalta och utveckla våra fastigheter på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt och därigenom bidra till trygga och trivsamma bostäder och bostadsområden, blandade upplåtelseformer i alla stadsdelar och en långsiktigt hållbar utveckling för Sundbybergs stad. För oss innebär hållbarhet att vi ska utföra vårt uppdrag på ett sådant sätt att ökade värden skapas för människor, miljö och samhället där vi verkar. Du kan läsa mer om hur vi agerar för att vara en förebild avseende ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i vår hållbarhetspolicy och hållbarhetsredovisning.

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete? Då är du välkommen att kontakta mig.

Wendela Falkenström

Hållbarhetschef
08-706 91 90
wendela.falkenstrom@forvaltaren.se