Miljömål

Förvaltarens övergripande miljömål är att företagets verksamhet ska vara helt klimatneutral senast år 2020.

Inom ramen för klimatmålet arbetar vi med att minska förbrukningen av värme respektive el, förbättra avfallshanteringen och minska farliga ämnen i våra byggnader. Dessa förbättringsområden bryts varje år ner i aktiviteter som ska leda till att vi uppnår våra övergripande mål.

Klimat och energi

Vårt mål är att varje år minska den sammanlagda energiförbrukningen. År 2020 ska energianvändningen (värme och kyla) respektive elanvändningen ha minskat med 30 procent utifrån 1995 års värden.

Värme

För att uppnå målet justeras och upprustas värmesystemen i våra fastigheter. Vi kontrollerar undercentraler och byter vid behov fönster. Samtliga fastigheter energideklareras och en plan för åtgärder för att minska energiförbrukningen tas fram för varje enskild byggnad. Vid större ombyggnationer siktar vi på att reducera fastighetens energianvändning med minst 50 procent. Detta finns specificerat i våra byggriktlinjer.

El

Efter att ha utfört en inventering av elmätare inom samtliga fastigheter genomför vi nu en rad förbättringar enligt mål och handlingsplaner. Vid ombyggnationer strävar vi efter att införa individuell mätning och debitering för att minska elförbrukningen.

Upphandling och inköp

Genom att ställa krav vid upphandlingar och inköp kan vi påverka leverantörer och entreprenörer. Vi ställer tydliga energikrav på våra entreprenörer. Samtliga stora entreprenörer ska använda miljöbättre fordon i uppdrag hos Förvaltaren.

Avfallshantering

Nästan alla våra bostadsfastigheter har idag fastighetsnära källsortering – och vi arbetar för att förbättra och underlätta avfallshanteringen ytterligare. Bland annat genom att utöka fraktioner vid fastigheterna och att erbjuda den så kallade Grovsopsturnén, en mobil grovsopsinsamling i samarbete med kommunen.

Vårt mål är att minst 80 procent av hushållen anse sig ha tillgång till tillfredsställande insamlingssystem för hushållsavfall år 2018.

Farliga ämnen i byggnader

Vi har en plan för att mäta radon i samtliga bostadsfastigheter samt sanera samtliga byggnader på PCB. Asbest och övriga farliga ämnen saneras vid fastighetsunderhåll och tas omhand på ett korrekt sätt. Vi arbetar med systemet Byggvarubedömningen som hjälper oss att miljöbedöma och hålla koll på vårt byggmaterial.